உண்மையான காதலுக்கு இதுவே சாட்சி மனதை உருக்கும் காட்சி

உண்மையான காதலுக்கு இதுவே சாட்சி மனதை உருக்கும் காட்சி

உண்மையான காதலுக்கு இதுவே சாட்சி மனதை உருக்கும் காட்சி